Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

1.AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Koczka-Kiss Ilona ev

Adószám: 67608289-1-29

E-mail: anolissi@gmail.com

Telefon: +3630/343-0254

Honlap: www.anolissi.hu

2.AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A tréningekre, képzésekre történő jelentkezéssel, és regisztrációval, valamint a hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
 • b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3.TANFOLYAMOKRA TRÉNINGEKRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név: az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
E-mail: az esetleges kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges
Telefonszám: opcionális, az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

A fenti adatokat Koczka Kiss Ilona azért kéri el a regisztrációkor, mert korlátozott a tréningek férőhelye, és az ehhez helyszínül szolgáló termek befogadóképessége, és így követi nyomon az adott tréningre regisztráló személyek számát. Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik a program helyszíne és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben Koczka Kiss Ilona e-mailben vagy telefonon értesíti a tanfolyamra vagy tréningre regisztrált személyeket a változásról.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

Név vonatkozásában csak a valósan megadott regisztrációs névvel lehetséges részt venni a tanfolyamon és a tréningen.

Telefonszám megadása nem kötelező (opcionális), de megadása bármilyen változás esetén gyorsabb és pontosabb tájékoztatásra ad lehetőséget.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Koczka Kiss Ilona az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a  anolissi@gmail.com e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz kizárólag Koczka Kiss Ilona fér hozzá.

 1. A TANFOLYAMRA KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték- és utónév: az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Születési dátum, és hely: az azonosításhoz, és a felnőttképzési szerződés elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges információ
Irányítószám: az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Település: az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Utca, házszám (em., ajtó): az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Telefonszám: a képzéssel kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel
célját szolgálja
E-mail: a képzéssel kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel
célját szolgálja
Iskolai végzettség, foglalkozás: a képzésen való részvétel elbírálásához szükséges információ
Anyja neve: a felnőttképzési szerződés  elkészítéséhez szükséges információ
Számlázási adatok: a képzés részvételi díjáról való számla kiállításához szükséges

A képzésre történő jelentkezéskor Ön írásban nyilatkozik arról, hogy a tanfolyam keretében megszerzett ismereteket bizalmasan, kizárólag az Ön személyes fejlődéséhez, továbbképzéséhez használja, és arra mások tanítását nem kísérli meg. Az Ön alapvégzettségének megfelelően használhatja a képzés során megszerzett ismereteket. A személyes adatok egy részének (pl. vezeték- és utónév, születési dátum, cím és telefonszám) bekérését ez is indokolja. Minden más együttműködési keretet a felnőttképzési szerződés tartalmaz.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Koczka Kiss Ilona az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a  anolissi@gmail.com e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

5.HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
E-mail Koczka Kiss Ilona a megadott e-mail címre küldi ki a hírlevelet

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

5.3. Az adatkezelés időtartama

Koczka Kiss Ilona az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a  anolissi@gmail.com e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Emellett minden egyes e-mail láblécében is jól látható módon szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk.

5.4. Az oldalon jelenleg NEM üzemel hírlevél küldő szolgáltatás

6.AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

6.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az  Ön  által  megadott  személyes  adatokhoz Koczka Kiss Ilona, mint adatkezelő férhet csak hozzá feladatának  ellátása  érdekében,  így  például  elszámolások és nyilvántartások készítése, valamint szervezési célból. Emellett Koczka Kiss Ilona képviseletét  ellátó  ügyvéd  szintén megismerheti  a  személyes  adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Koczka Kiss Ilona csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatait harmadik félnek, így például:

 • a) az Önt érintő  ügyben  bírósági  eljárás  indul, és  az  eljáró  bíróság  számára szükséges  az  Ön  személyes  adatait  tartalmazó  iratok  átadása,
 • b) a rendőrség  megkeresi Koczka Kiss Ilonát,  és  a  nyomozáshoz  az  Ön  személyes adatait  tartalmazó  iratok  továbbítását  kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

6.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

Koczka Kiss Ilona az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag saját maga számára hozzáférhető módon, papír alapon (felnőttképzési szerződések), illetve on-line tárhelyen (Google Drive) tárolja. Az on-line tárhelyhez való hozzáféréshez kétlépcsős azonosítás szükséges, ami a jelszó megadása mellett egy SMS-ben küldött, hat számjegyű azonosító kód megadását is szükségessé teszi, így az Ön adata maximálisan védve van. Koczka Kiss Ilona  mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes  adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

7.AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön  az  1.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást  kérhet  Koczka Kiss Ilonnától,  hogy  tájékoztassa Önt az alábbiakról:

 • a) milyen személyes adatait,
 • b) milyen jogalapon,
 • c) milyen adatkezelési céllal,
 • d) milyen forrásból,
 • e) mennyi ideig kezeli,
 • f) Koczka Kiss Ilona kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított  hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Koczka Kiss Ilona az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben teljesíti.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Koczka Kiss Ilona módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor megváltoztathatja  az e-mail címét vagy postai elérhetőségét. Koczka Kiss Ilona az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben  teljesíti.

7.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Koczka Kiss Ilona  törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet Koczka Kiss Ilona abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső  szabályzat őt a személyes adatok további tárolására kötelezi (pl.felnőttképzési szerződés). Ilyen eset például az, ha az irattárolásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Ha nincs ilyen kötelezettség, Koczka Kiss Ilona az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím)  küldött levélben értesíti Önt.

7.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Koczka Kiss Ilona zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy Koczka Kiss Ilona a jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tárolja az Ön  személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

7.5.  Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben Koczka Kiss Ilona az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná, illetve  felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

8.ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet Koczka Kiss Ilonával szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek